دستگاه تراش محک مدل ML-700 V

دستگاه تراش محک مدل ML-700 V

فاصله مرغک تا مرغک برابر با 700 میلی متر

حداکثر قطر قطعه برابر با 290 میلی متر

عرض بدنه برابر با 182 میلی متر

محدوده باردهی بر حسب میلی متر برابر است با 0.1-0.01

محدوده باردهی بر حسب اینچک برابر است با 0.832-0.085

محدوده پیچ بری بر حسب اینچ برابر است با 56-8 T.P.L

محدوده پیچ بری بر حسب میلی متر برابر است با 3.5-2.0

میزان حرکت ساپورت فوقانی برابر است با 70 میلی متر

میزان حرکت ساپورت طولی برابر است با 160 میلی متر

مقایسه