پروفیل بُر آاگ مدل SMT355

۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان

پروفیل بُر آاگ مدل SMT355

بُرش پروفیل 45 درجه استوانه ای تا حداکثر ظرفیت 115میلی متر

بُرش پروفیل 90 درجه استوانه ای تا حداکثر ظرفیت 115 میلی متر

بیشترین حد بُرش پروفیل 45 درجه مستطیلی تا ظرفیت 95*120میلی متر

بیشترین حد بُرش پروفیل 90 درجه مستطیلی تا ظرفیت 110*120میلی متر

ماکزیمم بُرش پروفیل 45 درجه مربعی تا ظرفیت 95 میلی متر

ماکزیمم بُرش پروفیل 90 درجه مربعی تا ظرفیت 115 میلی متر

حداکثر ظرفیت بُرش پروفیل Lشکل 45 درجه 95 میلی متر

حداکثر ظرفیت بُرش پروفیل Lشکل 90 درجه 125 میلی متر

پروفیل بُر آاگ مدل SMT355

۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان

مقایسه